Privacybeleid van Vereniging van Eigenaren Centrum ‘s-Hertogenbosch

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vereniging van Eigenaren Centrum ‘s-Hertogenbosch verwerkt van haar leden of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Vereniging van Eigenaren Centrum ’s-Hertogenbosch, of om een andere reden persoonsgegevens aan Vereniging van Eigenaren Centrum ‘s-Hertogenbosch verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Vereniging van Eigenaren Centrum ‘s-Hertogenbosch
p/a Peperstraat 17
5211 KM ‘s-Hertogenbosch,
KVK: 219780

De functionaris leden is bereikbaar via info@vve-centrum-shertogenbosch.nl of +31 6 518 070 83

2. Welke gegevens verwerkt Vereniging van Eigenaren Centrum ‘s-Hertogenbosch en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social   media accounts
2.2 Vereniging van Eigenaren Centrum ‘s-Hertogenbosch verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Vereniging van Eigenaren Centrum ‘s-Hertogenbosch;
c)  je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen Vereniging van Eigenaren Centrum ‘s- Hertogenbosch en je te informeren over de ontwikkelingen Vereniging van Eigenaren Centrum ‘s-Hertogenbosch

E-mail berichtgeving (opt-out):

Vereniging van Eigenaren Centrum ‘s-Hertogenbosch gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Vereniging van Eigenaren Centrum ’s-Hertogenbosch. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk.

3. Bewaartermijnen

Vereniging van Eigenaren Centrum ‘s-Hertogenbosch verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen en niet langer dan strikt noodzakelijk. Wettelijk is verplicht om de administratie 7 jaar te bewaren, en daarmee ook de persoonsgegevens. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens Vereniging van Eigenaren Centrum ‘s-Hertogenbosch passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens Vereniging van Eigenaren Centrum ‘s-Hertogenbosch gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de ledenadministratie van info@vve-centrum-shertogenbosch.nl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen Vereniging van Eigenaren Centrum ‘s-Hertogenbosch zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze Vereniging van Eigenaren Centrum ‘s-Hertogenbosch je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@vve-centrum-shertogenbosch.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.